A szakfelügyelet jogszabályi háttere

Közösségek - Szakfelügyelet | 2020. május 31. 20:55 | Utolsó módosítás dátuma - 2024. június 19. 20:33 | Forrás: radiologia.hu - dr. Bágyi Péter

2019. évi 133. számú Magyar Közlönyben 2019. július 30. napján megjelent az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet.

A szakfelügyelet jogszabályi háttere

Az EMMI rendelet a szakfelügyeleti rendszer megújításával részletesen szabályozza az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletének rendszerét, ezen belül a szakfelügyelők feladatait.

Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyelete

Az egészségügyi szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal összefüggésben a szakfelügyeletet:

 1. az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium módszertani irányítása mellett
 2. az országos tisztifőorvos és a népegészségügyi feladatkörükben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal),
 3. valamint a kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalai (a továbbiakban: járási hivatal) a szakfelügyelők közreműködésével látják el.

Szakfelügyeleti tevékenységet az a személy végezhet

 1. akit az országos tisztifőorvos névjegyzékbe vesz szakterületének megnevezésével és illetékességi területe feltüntetésével.
 2. A szakfelügyelőt a működési területére - országos, területi - és a szakterületére utaló szakfelügyelői, illetve orvosok esetében szakfelügyelői főorvosi cím illeti meg.
 3. Az országos szakfelügyelő állandó megbízással, a területi szakfelügyelő - névjegyzékből történő felkérés útján - eseti megbízással vagy megbízási keretszerződéssel bízható meg.
 4. Eseti megbízással az a névjegyzékbe vett területi szakfelügyelő bízható meg, aki az e rendelet szerinti feltételeknek megfelel, feladatait előre egyeztetett módon végzi. Eseti megbízást az országos tisztifőorvos, a kormányhivatal és a járási hivatal adhat.
 5. Az állandó megbízással feladatot ellátó országos szakfelügyelő pályáztatás útján kerül névjegyzékbe, feladatait előre egyeztetett és jóváhagyott éves munkaterv alapján végzi, feladatairól évente a megbízó részére beszámolót készít. Az országos gyógyintézetekhez kapcsolódó szakterületek esetében az adott országos gyógyintézetben dolgozó orvosok a pályáztatás során előnyt élveznek.
 6. Szükség szerinti feladat ellátására, illetve állandó szakfelügyelő kizárása vagy legalább 30 nap időtartamú akadályoztatása esetén feladatainak ellátása céljából - a névjegyzékbe vétel feltételeinek egyébként megfelelő, de abban nem szereplő személynek - eseti megbízatás adható.
 7. A szakfelügyeleti tevékenysége során a területi szakfelügyelő a megbízásban foglaltak alapján a szakfelügyeleti vizsgálat alá vont egészségügyi szolgáltatónál - a szakterülete vonatkozásában - vizsgálja
  1. az egészségügyi tárgyú jogszabályok, valamint az egészségügyi szakmai irányelvek, protokollok előírásainak végrehajtását,
  2. a megelőzés, kórismézés, a gyógyítás és az ápolás, a gondozás, a rehabilitáció és az orvosi szakvéleményezés szakszerűségét, eredményességét, minőségét, ennek során vizsgálja az adott tevékenység széleskörűen elfogadott szakmai előírásoknak és az érvényben lévő minőségügyi szabályoknak megfelelő, a beteg számára elfogadható módon, a szükséges időn belül végrehajtott, biztonságos, hatásos és eredményes elvégzését,
  3. a feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket,
  4. a betegbeutalás rendjét,
  5. az ügyeleti-készenléti ellátás rendjét és összhangját,
  6. a panaszok érdemi kivizsgálását, és elvégzi a feltárt problémák értékelését.
 8. A szakfelügyeleti tevékenysége során az országos szakfelügyelő
  1. véleményt nyilvánít a megbízási szerződésben rögzített, a vizsgált szakterületet érintő kérdésben, valamint a betegellátást, betegbiztonságot súlyosan veszélyeztető gyakorlat vagy hiányosság esetén - megoldási javaslattal - soron kívül jelentést ad a megbízónak,
  2. a szakmai szabályok kialakításához módszertani támogatást nyújt, együttműködik a szakterülete szerint illetékes szakmai kollégiumi tagozattal, országos gyógyintézetekkel,
  3. részt vesz a szakmai irányelvek előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátásában,
  4. közreműködik az egészségügyi szakmai irányelveknek és más szakmai előírásoknak való megfelelőségének, eredményességének, hozzáférhetőségének, időszerűségének és a betegbiztonsági szempontok teljesülésének értékelésében,
  5. kidolgozza és továbbfejleszti az egyes szakterületek szakmai és minőségfejlesztési adatgyűjtési rendszerét, és folyamatosan gondoskodik azok értékeléséről és az adatgyűjtésekről, figyelemmel az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér adatgyűjtési rendszerére,
  6. minőségügyi célú adatgyűjtéseket és elemzéseket, rendszerezéseket végez,
  7. szakmai minőségértékelést végez,
  8. kockázatelemzési tevékenységet végez,
  9. a klinikai audit minőségértékeléshez szükséges mutatókat, indikátorokat kidolgozza, annak alkalmazását felügyeli, ezáltal biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai értékeléseket, az eredmények alapján az auditok során használható standardokra javaslatot tesz,
  10. klinikai auditot végez,
  11. a belső minőségügyi tevékenységről indokolt esetben, illetve felkérésre véleményt nyilvánít,
  12. közreműködik és véleményt alkot a szakmai minimumfeltételek, egészségügyi szakmai irányelvekről, azok érvényesíthetőségéről, összhangjáról és azoknak az egészségügyi szakmai tevékenységben betöltött szerepéről,
  13. szükség szerint a szolgálati út betartásával kapcsolatot tart az országos gyógyintézetekkel, országos szakmai és kollegiális vezetőkkel, szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, az egészségügyben működő szakmai kamarákkal, orvostudományi egyetemekkel,
  14. az országos tisztifőorvos bevonásával szakmai támogató tájékoztatást tart,
  15. az egészségügyért felelős miniszter felkérésére bármely egyéb egészségügyi szakmai kérdésben véleményt nyilvánít, és ellátja a felkérésben foglalt feladatokat,
  16. a vizsgálat súlyának vagy összetettségének indokoltsága esetén ellátja a (7) bekezdésben foglalt feladatokat,
  17. ellátja a jogszabályban részére meghatározott további feladatokat.
 9. A szakfelügyelő tevékenysége során véleményt nyilvánít a megbízási szerződésben rögzített, a vizsgált szakterületet érintő azon kérdésben, amelynek véleményezésére az országos tisztifőorvos, a kormányhivatal, illetve a járási hivatal megbízta.

A teljes rendelet: 6/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók  szakfelügyeletéről