Az Európai Radiológiai Diploma (EDiR): befektetés a radiológusok új generációjának jövőjébe

Közösségek - Management | 2019. augusztus 05. 21:35 | Utolsó módosítás dátuma - 2023. szeptember 13. 07:55 | Forrás: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30291525

Ezen áttekintés célja az Európai Radiológiai Diploma (EDiR) felépítésének és tartalmának leírása. Az EDiR vizsga radiológusok, és képzésük utolsó évében járó radiológus rezidensek számára áll rendelkezésre. Ez igazolja, hogy tudásuk és a kompetenciájuk szintje összhangban van az Európai Radiológiai Társaság (ESR) Európai Képzési Curriculumával (ETC). Az EDiR a szakmai kiválóság egy olyan további minősítése, amely az európai határon túli radiológusok standardizálását és akkreditálását szolgálja. Ez biztosítja az UEMS és az ESR által teljes mértékben támogatott, hivatalos nemzetközi viszonyítási alapot az általános radiológia számára. Az EDiR a lengyel szakvizsgával, a török bizottsági vizsga első részével és a finn nemzeti vizsga leletezési részével egyenértékűnek minősül. Továbbá Hollandiában a radiológia gyakorlásához a gyakornokoknak teljesíteniük kell a nemzeti bizottsági vizsgát vagy az EDiR-t. A vizsga három részből áll: többszörös választásos kérdések, rövid esetek és klinikai irányultságú érvelés értékelése (CORE).

Az Európai Radiológiai Diploma (EDiR): befektetés a radiológusok új generációjának jövőjébe

Az EDiR Tudományos Testületének bizottságai követik a strukturált munkafolyamatot minden vizsga előkészítéséhez, és egy adekvát minőségbiztosítási peer-review rendszer biztosításához.

Főbb pontok:

  • Az EDiR segít a radiológiai képzés standardizálásában
  • Európában az EDiR a nemzetközi hitelesítési módszer
  • Ideális esetben minden képzési programnak magába kellene foglalnia az EDiR-t, mint záróvizsgát a képzési idő végezetével
  • Az EDiR vizsga többszörös választásos kérdésekből, rövid esetekből és klinikai irányultságú érvelés értékeléséből áll.

Bevezetés

Az Európai Radiológiai Társaság (ESR) elkötelezett a radiológia tudományos, oktatási, filantróp, szellemi és szakmai tevékenységeinek előmozdítása és koordinálása iránt. A fő cél az oktatás biztosítása és a radiológiai képzés harmonizálása, azonban ezt még nem sikerült teljes mértékben elérni. Valójában az európai országokban széles körű képzési programok állnak rendelkezésre, azonban az így szerzett szakorvosi tanúsítványok nem egységesek. Míg egyes országokban egy nemzeti vizsga van a rezidens program végén, máshol nem kötelező vagy nincs is elérhető szakképesítés. Ezen heterogén helyzet fényében született meg 2011-ben az ESR által az Európai Radiológiai Diploma (EDiR), hogy egyfajta európai standardot hozzanak létre a képzést illetően. Az EDiR vizsgakérdések összhangban vannak az ESR Európai Képzési Curriculum (ETC) radiológiára vonatkozó tartalmával.

Az EDiR a különböző radiológusok szabványosított minősítéséhez nyújt bizonyítványt, hozzájárulva a legmagasabb színvonalú betegellátáshoz.  

A célközönség szakképzett radiológusok vagy utolsó éves radiológus rezidensek. Az EDiR vizsgára történő jelentkezés benyújtható egyénileg, vagy csoportosan kórházi osztályvezetők által vagy pedig a megfelelő nemzeti társaság útján.

A jelöltek kiválasztása

A jelölteknek szakképzett radiológusnak vagy a radiológiai képzés utolsó évében járó rezidensnek kell lenniük a vizsga időpontjában. A pályázat benyújtásakor a teljes képzési időnek, valamint a felügyelet alatt töltött gyakorlati tapasztalat teljes időtartamának négy évnél hosszabbnak kell lennie. Abban az esetben, ha a radiológiai szakképzés kevesebb, mint öt év, akkor a felügyelet alatt töltött munkatapasztalatot veszik figyelembe.

Azokban az országokban, ahol a képzési program csak négy évből áll, azoknak a pályázóknak, akik nemzeti radiológiai társaságokon vagy képzési intézményeken keresztül pályáznak engedélyezett a vizsga a negyedik képzési évben. Ezt az EBR (European Board of Radiology) és ezen intézmények között elfogadott kivételes szabályok teszik lehetővé. Ezek a megállapodások az EDiR Tudományos Igazgatója által eseti alapon engedélyezettek. Mindenesetre az EDiR okleveles bizonyítványokat csak azon sikeres pályázóknak ítélik oda, akik befejezték szakképzésüket, és erről hivatalos tanúsítványt nyújtottak be.

Összesen 2159 jelölt vizsgázott 2017-ig, 70%-os megfelelési aránnyal. Jelöltek a világ minden tájáról érkeznek, 70%-uk európai. Összesen 70 különböző országban vannak EDiR-jelöltek.

A vizsga felépítése

Az EDiR vizsga világszerte egész évben zajlik, a jelöltek igényeinek megfelelően. A vezető vizsgát az Európai Radiológiai Kongresszus (ECR) alatt tartják. A vizsga tartalmát illetően a kérdéseket a Written Evaluation és a CORE (Clinically Oriented Reasoning Evaluation) bizottság tagjai biztosítják. A vizsga első részét (többszörös választásos kérdések, rövid esetek) a Written Evaluation Bizottság írja, felügyeli és hagyja jóvá, a CORE bizottság pedig a klinikai irányultságú érvelés értékeléséért felelős. Mindkét bizottságban különböző területekről származó szubspecialisták vannak az ETC-n alapuló EDiR-tervezet szerint. A Written Evaluation Bizottságnak 14 csapatvezetője, egy koordinátora és egy elnöke van, míg a CORE bizottság 8 tagból, egy koordinátorból és egy elnökből áll. A koordinátor felelős a benyújtott anyag minőségéért, a szerkesztési folyamatért és a vizsgaalkalmasságért. A bizottsági tagok az esetek megalkotásáért/gyűjtéséért felelnek. Mielőtt az EBR Iroda feltölti az eseteket az EDiR adatbázisba, szakmai lektorálást végeznek. Az EBR Iroda a benyújtott anyagokon minőségellenőrzést végez és garantálja, hogy azok megfelelnek a követelményeknek (kérdések és képek formája, utalások, rövidítések, stb.). Ezt követően az esetek tartalmát és formátumát ismételten a megfelelő bizottság koordinátora alaposan felülvizsgálja. A második felülvizsgálati folyamat során különös figyelmet fordítanak a következő szempontokra:

  • Kétértelmű kérdések vagy válaszok
  • Kerüljék a relatív kifejezéseket, mint például a „sűrűn”, „ritkán” vagy „gyakran”
  • Ne használjanak „mindig” vagy „soha” (és ne használjanak „talán” kifejezéseket, mint például „néha” vagy „gyakran”)
  • Ne használjanak olyan válaszokat, mint a „fentiek mindegyike” vagy „a fentiek közül egyik sem”
  • Ne használjanak egymást kölcsönösen kizáró párosított opciókat,
  • A válaszok összpontosítottak legyenek (mindegyik diagnózis vagy képalkotási eredmény, vagy terápia stb. legyen)

Az EBR elkötelezett amellett, hogy szigorú procedúrák és rendelkezések betartásával az általános radiológia legmagasabb színvonalát tartsa fenn. Minden vizsgát nulláról hoznak létre, majd felülvizsgálják és jóváhagyják a szakértői testület által. Azért, hogy egy kérdést egy vizsgán újra fel lehessen használni, bizonyítani kell, hogy azt legalább két évvel korábbi vizsga során használták utoljára. Jelenleg az ismétlődő kérdések aránya vizsgánként 30-50%.  Az EDiR-tervezetet követve az EBR Iroda előzetes szelekciót végez, ahol meghatározzák a tartalom megoszlását és a kategóriák arányát az egyes vizsgákra vonatkozóan. Az esetek előzetes kiválasztását a Written Evaluation Bizottság (többszörös választásos kérdések és rövid esetek) és a CORE Bizottság ülésein felülvizsgálják és jóváhagyják. Végül a kérdések egy végleges minőségbiztosításon mennek át, amit az EDiR tudományos igazgatója vagy az illetékes bizottság elnöke végez.

Az EDiR Study Guide rész tartalmazza az oktatási források listáját, amely egy általános útmutatást nyújt a diákok számára. Ez magába foglalja az ajánlott tankönyvek listáját, és az EDiR mintatesztek listáját is, amelyek elérhetőek az EBR weboldalán és az ESR oldalán, az ESR e-learning eszközén keresztül („Education on Demand”).

Vizsgastruktúra

A vizsga célja az általános radiológiai anatómiai, patofiziológiai, fizikai, terápiás, képalkotói tudás, képesség, és kompetencia tesztelése. A következő 13 kategóriát tartalmazza minden vizsga: has, emlő, szív, mellkas, fej- és nyak, képalkotó fizika (beleértve a sugárvédelmet), képalkotó farmakológia (beleértve a kontrasztanyagot és a radiofarmakonokat), intervenció és érrendszer, terápia, musculoskeletális rendszer, gyermekgyógyászat, urogenitális rendszer és neuroradiológia. Angol a vizsga fő nyelve, ami három részből áll: többszörös választásos kérdések, rövid esetek, valamint CORE kérdések, amik a problémamegoldó készséget mérik. 2011-től 2016-ig a vizsga többszörös választásos kérdésekből, rövid esetekből és szóbeli vizsgából állt, ami 12 különböző subspecialitású esetet tartalmazott, amelyeket két vizsgáztató mutatott be a DICOM képnéző segítségével. Öt év tapasztalat után 2016-ban, a jelentkezők számának exponenciális növekedése, valamint az online-alapú és még inkább szabványosított vizsgarendszer szükségessé eredményezte a szóbeli vizsgáról történő CORE-vizsgára való átállást. Az EBR által kifejlesztett új szoftver már teljes mértékben számítógép-alapú vizsgát biztosít, valamint az esetelemzéshez egy DICOM képnézőt tartalmaz, szimulálva a radiológusok mindennapi munkáját. Ezt az új vizsgaszoftvert nemcsak az EBR használja, hanem ESR társaságok (pl.:ESCR), valamint nemzetközi társaságok (pl.: a RANZCR, CMRI). A barcelonai Universitat Autònoma szakértői csoportja megállapította, hogy az új vizsgastruktúra megbízhatósága és következetessége objektívebb, illetve a pontszámok egységesebbek a korábbi szóbeli vizsgához képest. Annak érdekében, hogy harmadik felek ne férhessenek hozzá a vizsgakérdésekhez, az EDiR szoftvert két biztonsági szint védi: a szoftverbiztonság (amely magában foglalja a titkosított információkat, korlátozott hozzáférést és a támadások megelőzését) és a szerver biztonság (amely tartalmazza a tűzfalat és a telepített szoftvervédelmet). Az online rendszerbe a kérdéseket a vizsga napja előtt nem töltik fel, és minden jelölt egyéni bejelentkezési adatokat kap minden egyes vizsgához.

Pontozás

Rövid esetek: az egyes rövid esetekre kapott pontok átlaga. Minden rövid eset pontozása 0-100%-ig történik.

Többszörös választásos kérdések: az egyes többszörös választásos kérdésekre kapott pontok átlaga. Minden kérdés értékelése 0-100%-ig történik.

CORE: az egyes CORE esetek pontszámainak átlaga. Minden CORE esetet a kijelölt vizsgáztató 0–10 pontig osztályoz. Továbbá, a vizsgáztatók a CORE esetekre adott választ „veszélyes” jelzővel láthatják el, ha olyan katasztrofális hibát észlelnek (obszerváció, interpretáció vagy management), ami jelentős hatással lenne a betegre. Ekkor az eset végső pontszáma 0-át ér az összesítés során.

A vizsga első két részét (többszörös választásos kérdések, rövid esetek) a rendszer automatikusan, míg a CORE részt a vizsgáztatók manuálisan értékelik. A következetesség érdekében a javításra vonatkozó kritériumokat felül kell vizsgálni, és azokat a vizsgát megelőzően minden vizsgáztatónak egyhangúan jóvá kell hagynia. A vizsga teljesítéséhez szükséges jegy minden egyes vizsgán az adott nehézségi szint alapján egyedi elbírálású. A teljes sikerességi arány körülbelül 70%, amely az évek során stabilnak bizonyult.

Hivatalos tanúsítvány

A The European Union of Medical Specialists (UEMS) és az ESR hivatalosan és teljes mértékben támogatja az EDiR-t. Az 1958-ban alapított UEMS Európa legrégebbi orvosi szervezete, valamint magában az Európai Unióban (EU) és társult országaiban működő egészségügyi szakemberek nemzeti szövetségeinek reprezentatív szervezete lett.

Az UEMS szekcióihoz kapcsolódó európai testületek foglalkoznak az egészségügyi képzés és az oktatás standardjainak meghatározásával. Jelenleg az EDiR-nek két UEMS-képviselője van a bizottságaiban. A mai napig az EDiR a lengyel szakképzésből való kiköröző vizsgának, a török bizottsági vizsga első részének és a finn nemzeti vizsga képelemző részének a megfelelője. Továbbá Hollandiában a radiológia gyakorlásához a gyakornokoknak teljesíteniük kell a nemzeti bizottsági vizsgát vagy az EDiR-t. Ezen kívül egy egyetértési megállapodást írtak alá Írországban a Faculty of Radiologists, a Royal College of Surgeons, valamint a Radiological Society of Pakistan-nal. Továbbá az EDiR-nek szignifikáns többletértéke van, bár nem hivatalosan, olyan országokban, mint Franciaország, Olaszország, Belgium, Svédország, Oroszország, Bosznia és Hercegovina, Szlovákia, Málta, Észtország, Horvátország és Grúzia. Az EDiR kiválóság iránti elkötelezettsége azonban nem áll meg itt. Személyes szinten az EDiR vizsga teljesítése differenciálértéket képvisel a szakdolgozó önéletrajzában munka vagy ösztöndíj igénylése esetén. A szakmai mobilitást is elősegíti egy széles körben elfogadott európai tanúsítvány. Intézményi és politikai szinten az EDiR az ESR első számú eszköze a harmonizált európai standardok radiológiai képzésben való elérésének. A vizsga iránti érdeklődés 2011-től exponenciálisan nőtt. 2011-től 2017-ig több mint 2000 jelentkező volt, és ez a szám várhatóan az elkövetkező években jelentősen növekedni fog az online-alapú vizsgastruktúra miatt.

Következtetés

Az EDiR egy statisztikailag igazolt vizsga, amely az ETC minden területére kiterjed, és megfelel a legmagasabb minőségi követelményeknek. Az érintett bizottságok minden szakértője radiológus, akiket az egyéni szoftver és pontozási rendszer segít. Az EBR Irodával együtt igyekeznek nap, mint nap tovább javítani a vizsga minőségét és következetességét. Az EDiR a radiológiai képzés kiválóságának alapjául szolgál, és az EDiR-tulajdonosok számára kiemelkedő kompetenciaszintet tanúsít.

Referálta:

dr. Bodnár Barbara

DE-KEK Központi Radiológia Diagnosztika

 

További cikkek